Az információs társadalom, és az azzal együtt járó információs technológiák - így az internet - fejlődésével egyre nagyobb fontosságot kap az egyén magánszférájának és azon belül a személyes adatok védelme. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) elkötelezett a mellett, hogy ne csupán a törvényekben meghatározott feladatai ellátása során, hanem többek között az interneten megjelenő honlapjának kialakítása révén is minél magasabb védelmet biztosítson az ügyfelei részére. Ez okból az ONYF jelen tájékoztatójában azokat az adatvédelmi szabályokat fogalmazza meg, melyekkel a honlapjára látogató személyek magánszféráját a lehető legnagyobb védelemben részesíti.

Tájékoztatjuk, hogy az ONYF mint adatkezelő, az alább részletezett adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1. Jogszabályi háttér

Jelen nyilatkozat jogszabályi alapját az adatvédelemmel összefüggő nemzeti szabályozások adják, így elsődlegesen:

  • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Itv.).

Az ONYF a fentiek mellett folyamatosan figyelemmel kíséri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapját, és az ott közzétett új adatvédelmi elveket, követelményeket gyakorlatába átemeli.

 

2. A honlap látogatása során megadott adatok kezelésének jogalapja és célja

Az Itv. 3. § 2. pontja alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat, az abból levonható következtetés.

Az Itv. 3. § 3. pontja értelmében különleges adat az érintett egészségi állapotával kapcsolatos adat.

A honlapot látogató személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek a látogató személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

    1. az internetes kapcsolat létesítésekor technikai adatok automatikusan képződnek az érintett számítógépén (lásd: 4. pont),
    2. az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az ONYF-el.

Az ONYF honlapját kiszolgáló web szervert az ONYF üzemelteti.

A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését az ONYF saját maga végzi, annak során személyes adatot nem rögzít.

 

3. A honlap használata során alkalmazott http-sütik

Annak érdekében, hogy az ONYF honlapjának látogatásakor könnyebb felhasználást biztosítson látogatóinak, a honlap megjelenítéséhez http-sütiket (angol elnevezéssel cookie-kat) alkalmaz. A http-süti egy információcsomag, amelyet az ONYF szervere küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi azt a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával.

 

4. Az adatkezelés célja és időtartama

A honlapon az érintettek által megadott adatokat a vele történő kapcsolattartás, illetőleg a szolgáltatások minőségének emelése céljából használja fel az ONYF.

Az érintett által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges időtartamig kezeli az ONYF.

 

5. Törvényen alapuló adatkezelések

Az Adatkezelőt a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti. Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés törvényben meghatározott céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

7. Az érinteti jogosultságok

Itv. 3. § 1. pont az érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Az érintett, az általa megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az ONYF-től bármikor tájékoztatást, helyesbítést, valamint azok törlését kérheti. Az Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg. Az érintett kérelmére az adatkezelő, annak kézhezvétele után haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok helyesbítése, illetőleg azok törléséről.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését a következő e-mail címen keresztül juttathatja el az Adatkezelőnek: onyf@onyf.hu.

 

8. Jogorvoslat

Ha az ONYF az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a Hatósághoz fordulhat.