A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 1. számú mellékletének V. pont 1. pontjának e) alpontjában foglaltak szerint a változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges okiratok körébe tartozik a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete által kiállított, a cég biztosítottai adatainak átadásáról, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséről elnevezésű igazolás. A Ctv. 1. számú mellékletében előírtak az eljárás megindításához (a változásbejegyzési kérelem benyújtásához), a Ctv. 112. §-ának (2) bekezdésében előírtak pedig az eljárás lezárásához kötik a kormányhivatal igazolását.

A 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről a végelszámoló kérésére az illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete igazolást állít ki. A 2009. december 31-e után létrejött gazdálkodó szervezetek részére, illetve a tevékenységüket korábban megkezdett gazdálkodó szervezetek 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséről a NAV jogosult igazolást kiadni.

Amennyiben a végelszámoló a megállapított adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, az eljáró szerv a hiányzó adatszolgáltatások beszerzéséről hatósági eljárás keretében intézkedik. A végelszámolónak a jogelőd foglalkoztató adatszolgáltatási kötelezettségét is teljesítenie kell.

Az igazolás kiadása iránti „Kérelem" nyomtatványt és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérésre, térítésmentesen rendelkezésre bocsátja, illetve azok elérhetőek az ONYF honlapján a  Nyomtatványok/Nyomtatványtár menüpontjában. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének igazolása ügyében kezdeményezett eljárás illetékköteles. A végelszámolónak az igazolás kiadásáért 3.000 forint összegű eljárási illetéket kell fizetnie. Az illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel, az eljárást kezdeményező iraton kell leróni. A végelszámolónak az igazolás kiadására irányuló kérelmét a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal felé kell benyújtania. A kormányhivatalok elérhetőségéről, valamint az ügyfélfogadás rendjéről az ONYF honlapján tájékozódhat.