Az adatszolgáltatási kötelezettséget a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-a (1)-(2) és (5) bekezdésének alkalmazásával - meghatalmazottja, illetve képviselője is teljesítheti.

Az adatszolgáltatás teljesítése történhet Ügyfélkapun keresztül elektronikus ügyintézés keretében, illetve számítógépes adathordozón, vagy papír alapú adathordozón.

Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a 2009. évre vonatkozó visszamenőleges adatszolgáltatás számítógépes adathordozón (floppyn) történő teljesítésére nincs lehetőség.

Amennyiben az adatszolgáltatás teljesítése Ügyfélkapun keresztül, elektronikus ügyintézés keretében történik, úgy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. Évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 86/A. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a nyilvántartásra kötelezett az e-ügyintézésre, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-a szerinti képviselet bejelentésére szolgáló formanyomtatványt és a meghatalmazás eredeti példányát köteles az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal részére az adatszolgáltatás teljesítését legalább 30 nappal megelőzően megküldeni.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet (a nyilvántartásra kötelezett) által számítógépes adathordozón, illetve papír alapon elkészített adatszolgáltatásának bizonylatait (cégszerű) aláírásával ellátta, úgy Ön - személyes eljárás keretében, illetve postai úton - lényegében „csak" annak benyújtásáról gondoskodik. Amennyiben az okmányokat Ön, mint meghatalmazott könyvelő írja alá, úgy a meghatalmazás eredeti példányának az adatszolgáltatás teljesítését megelőző megküldése nem előírt, viszont az adatszolgáltatás teljesítése, benyújtása során igazolnia kell meghatalmazását, az eljárás, az aláírás jogosságát. Ezen utóbbi esetben azonban célszerű élnie a képviseleti jogosultság bejelentésének lehetőségével. Ha az erre a célra rendszeresített nyomtatványt kitölti, és csatolja a meghatalmazás eredeti példányát, az elektronikus nyilvántartásban történő rögzítést követően a meghatalmazás érvényességi ideje alatt többé nem szükséges a képviseleti jogosultság alkalmankénti igazolása.