A vonatkozó jogszabályi előírások szerint az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség - így különösen: az adatszolgáltatás elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése, a valóságtól eltérő adatok szolgáltatása - akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az adatszolgáltatást a megbízása alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-a (1)-(2) és (5) bekezdésének alkalmazásával - meghatalmazottja, illetve képviselője teljesíti. Az előírásokat tekintve, a jogszabályban előírt kötelezettség elmulasztása miatt Önt terheli a felelősség.

Szeretném azonban tájékoztatni, hogy a mulasztási bírság kiszabását megelőzően az adatszolgáltatásukat elmulasztott nyilvántartásra kötelezetteket (tehát nem a meghatalmazottat), tértivevénnyel megküldött felszólító levélben kéri fel a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az elmaradt adatszolgáltatás pótlására, továbbá e levélben tájékoztatást ad a mulasztási bírság kiszabásával kapcsolatos jogszabályi előírásokról is. Az adatszolgáltatás pótlására irányuló felszólító levél kézhezvételét követően, ha Ön az adatszolgáltatását határidőben rendezi (intézkedik annak rendezése érdekében), a mulasztási bírság kiszabására nem került volna sor.

Amennyiben a 2006. évre vonatkozó adatszolgáltatásának pótlása még nem történt meg, a további intézkedések, szankcionálások elkerülése érdekében kérjük, hogy szíveskedjék az ügyben soron kívül eljárni.

A 2006. évi adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében is teljesíthető. Erre vonatkozó bővebb tájékoztatást az „Ügyintézés/Tájékoztatók/Adatszolgáltatás" fejezetben, a „Tájékoztató a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről" cím alatt találhat.