A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. § (2) bekezdése szerint a hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban meghatározott iratok bemutatását és egyéb tájékoztatást kérhet, illetőleg helyszíni ellenőrzést tarthat. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 100. §-ának előírásait tekintve, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek szakellenőrzése kiterjed a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos jogszabályok megtartására, illetőleg a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hatáskörébe tartozó nyugellátás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatásra. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, könyvelési és egyéb okmányokat rendelkezésre kell bocsátani.

Az ellenőrzés történhet az ellenőrzött székhelyén, telephelyén, meghatározott feltételek fennállása esetén a könyvviteli szolgáltatónál, illetőleg az eljáró kormányhivatalnál.

Az ellenőrzött és az ellenőr előzetesen egyeztetést folytat, melynek része annak eldöntése is, hogy az ellenőrzés hol kerüljön lefolytatásra. Ha az ellenőrzés a kormányhivatal épületében történik, Ön köteles a megkereső szerv - ellenőrzési szakterülete - által kért okmányokat a helyszínen bemutatni.