Tájékoztató az arányos szolgálati idő számításához segítséget nyújtó alkalmazásról

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 39.§ (1) bekezdése szerint:

Ha a biztosítottnak a Tbj. 5. § -a (1) bekezdésének a)-b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor az öregségi nyugdíj összegének megállapításakor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával.

 

Fenti jogszabály értelmében tehát a munkáltató kötelezettsége, hogy az érintett személyekről szóló Adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásban – „NAV 08”-as bevallás 542. sorában az arányos szolgálati idő napjainak számát pontosan feltüntesse.

Ehhez nyújt segítséget a mellékelt alkalmazás, amelyben ha a jogviszony időtartamát, az esetleges táppénzes, vagy munkabérrel ellátatlanság miatti kieső időket rögzítjük, elvégzi azt a számítás, amelynek során megállapítható az arányosan megszerzett szolgálati idő napjainak száma.

Az alkalmazás pontos használatát, és a számítás korrekt elvégzését sok fontos információval segíti a mellékelt „Felhasználói útmutató

Alkalmazás letöltése.